Quy chuẩn về Độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT)

0
6722

Quy chuẩn về Độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí phát sinh rung động.

Quy chuẩn về Độ rung

Quy chuẩn về độ rung này không áp dụng để đánh giá mức gia tốc rung bên trong các cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Giá trị  tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng

TT

Khu vực

Thời gian áp dụng trong ngày

Mức gia tốc rung

cho phép, dB

1

Khu vực

đặc biệt

6 giờ – 18 giờ

75

18 giờ – 6 giờ

Mức nền

2

Khu vực

thông thường

6 giờ – 21giờ

75

21 giờ – 6 giờ

Mức nền

Quy chuẩn về Độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here