Quy chuẩn chất lượng Nước Mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT)

0
10809

Quy chuẩn chất lượng Nước Mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) là quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Theo quy chuẩn này, chất lượng nước mặt được đánh giá và phân loại theo 2 loại A và B nhằm làm cơ sở để quản lý, theo dõi, kiểm soát chất lượng nước phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Quy chuẩn chất lượng nước

 

Quy chuẩn chất lượng nước mặt này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước:

Quy chuẩn này áp dụng:

 • Đánh giá và quản lý chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp.
 • Làm căn cứ để lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng nước theo các mục đích sử dụng xác định.
 • Đánh giá sự phù hợp của chất lượng nước mặt đối với quy hoạch sử dụng nước đã được phê duyệt.
 •  Làm căn cứ để kiểm soát các nguồn thải vào nguồn tiếp nhận, đảm bảo nguồn nước mặt luôn phù hợp với mục đích sử dụng.
 • Làm căn cứ để thực hiện các biện pháp cải thiện, phục hồi chất lượng nước.
  • Số hiệu: QCVN 08-MT-2015-BTNMT
  • Bộ ban hành: Bộ tài nguyên và môi trường
  • Năm ban hành: 2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here