Quy chuẩn chất lượng Không khí xung quanh ( QCVN 05:2013/BTNMT)

0
10165

Quy chuẩn chất lượng Không khí xung quanh ( QCVN 05:2013/BTNMT) là quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng Không khí xung quanh.

Quy chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), ôzôn (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, bụi PM2,và chì (Pb) trong không khí xung quanh.

quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh

Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được quy định như sau:

Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh

Đơn vị: Microgam trên mét khối (mg/m3)

TT

Thông số

Trung bình 1 giờ

Trung bình 8 giờ

Trung bình 24 giờ

Trung bình năm

1

SO2

350

125

50

2

CO

30.000

10.000

3

NO2

200

100

40

4

O3

200

120

5

Tổng bụi lơ lửng (TSP)

300

200

100

6

Bụi PM10

150

50

7

Bụi PM2,5

50

25

8

Pb

1,5

0,5

Ghi chú: dấu ( – ) là không quy định

Quy chuẩn chất lượng Không khí xung quanh ( QCVN 05:2013/BTNMT) được ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cht lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here